درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

کار دستمزدی (۳)

پنج شنبه ۰۵ اسف ۱۳۹۵
  توضیح: مقاله زیر بخش دیگری از کتاب معروف مارکس زیر نام « کار دستمزدی و سرمایه» ترجمه « م. دهقان» و ویراسته انتشارات «آلفابت – ماکزیمال » است. مارکس در این قسمت بر نکات بسیار مهمی از جمله رابطه میان توسعه انباشت سرمایه با انکشاف فزاینده تقسیم کار سرمایه‌داری، تأثیر کل این فرایند بر رقابت میان سرمایه‌ها، رقابت در اردوگاه فروشندگان نیروی کار، کاهش مستمر مزدها، پویه تمرکز سرمایه و مسائل مرتبط دیگر انگشت می‌گذارد. موضوعاتی که اولاً شناخت… ادامه

کار دستمزدی (۲)

یکشنبه ۱۷ بهم ۱۳۹۵
  توضیح: مطلب زیر از کتاب « کار دستمزدی و سرمایه» اثر مارکس، ترجمه م. دهقان و ویراسته انتشارات «آلفابت – ماکزیما» استخراج شده است. در شماره قبل نیز، بخش نخست همین بحث‌‌‌، از همین کتاب را درج کردیم. در یکی، دو جا صرفاً با هدف گویایی و روانی هر چه بیشتر جملات، به حداقل اصلاحات نگارشی لازم دست زده‌‌ایم. به خاطر این کار و نیز به خاطر چشم پوشی از نقل پانویس‌ها، هم از دوست مترجم و هم از… ادامه
  توضیح: در میان تمامی بلیه‌هایی که در این دو قرن و بیشتر، به ویژه در جوامع زیر فشار دیکتاتوری‌های هار سرمایه‌داری یا در گذشته‌های دورتر، رژیم‌های استبدادی پیشاسرمایه‌داری از سوی طیف محافل مدعی رهبری، سرکردگی و قیمومت جنبش کارگری بر سر توده‌های کارگر آوار شده است، یکی هم بدیل‌نویسی برای آثار مارکس و بردن این بدیل‌‌ها میان کارگران زیر نام آموزش متون مارکسی بوده است!! خفقان، سانسور، اختناق و ممنوعیت مطلق و خونبار انتشار هر چه نام مارکس بر… ادامه