درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

آخرین مطالب

کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها زائیده است و در مرداب تولید برای سود اپیدمی شده و به جان بشریت افتاده است. چرخه کار سرمایه اینک همه جا و به طور اخص در سراسر جهنم سرمایه داری ایران، میدان تاخت و تاز مرگ آفرین این بیماری است. حاکمان سرمایه با بسیج تمامی قوای فریب، شستشوی مغزی، سرکوب پلیسی و نظامی اصرار دارند تا ما را راهی قتلگاه تولید سود سازند و ما باید با همه توان در مقابل این بربریت ایستادگی کنیم. سرمایه اما تنها حیات ما را شکارگاه تهاجم کرونا ننموده است، ما را از ابتدائی ترین مصونیت ها، ایمنی ها و امکانات مقابله با هر ویروس و بیماری هم ساقط ساخته است. ما فاقد هر نوع امکانات دارو و درمان هستیم. توان خرید دارو، مراجعه به دکتر حتی تهیه الکل و ماسک و مواد ضد عفونی را هم نداریم. درصد کشتار کووید – ۱۹ به کل مبتلایان در همه جای دنیا کمتر از ۳ درصد است اما در قلمرو حاکمیت سرمایه داری فاشیست اسلامی به دلیل فقر و فلاکت و بی داروئی ما کارگران بسیار عظیم و ترسناک است. چرخه کار سرمایه را در همه جا باید از کار انداخت و تعطیل کرد. جنبش رایگان سازی کامل بهداشت، دارو و درمان را آغاز کنیم.