درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

آخرین مطالب

شماره بیست و چهارم نشریه

یکشنبه ۰۳ فرو ۱۳۹۹

مطالبی که در این شماره گردآوری شده:

۱- رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا

۲- کووید-۱۹ واقعیت ها و جعلیات

۳- سرمایه و «نعمت» کرونا

۴- ویروس کرونا و رژیم اسلامی سرمایه

۵- محض اطلاع کارگرانی که از سرمایه داری خوب و بد می گویند!!

۶- مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم

۷- معیشت و درمان رایگان را بر سرمایه و دولتش تحمیل کنیم

۸- کرونا و موج اعتراض کارگران در جهنم سرمایه داری اسلامی

۹- سرمایه، قتل کارگر ایران خودرو با تیر کرونا، خروش اعتراض توده های کارگر

۱۰- گزارشی از ایتالیا در رابطه با همه گیری ویروس کرونا

۱۱- دفاع دموکراتیک و مدنی از جان انسانها در مقابل ویروس کرونا!!!

۱۲- آیا می دانید

۱۳- اخبار

۱۴- موج پیکار کارگران علیه کار در شرایط هجوم کرونا

دانلود